Студија за Оцена на Влијанието врз Животната Средина за обиколницата Скопје

Опис на проект
  • Елаборат на Студија за Оцена на Влијанието врз Животната Средина за обиколницата на град Скопје
  • Проектот за источниот дел на обиколницата беше изготвен во 1991 и првата СОВЖС беше изработена во периодот 2001-2003.  Заради значително влијание врз структурата на населеното место, Фондот за Национални и Регионални Патишта повторно го разгледа првобитниот проект.  Последователно, новиот проект беше оптимиран до 2005 заклучно со СОВЖС која беше адаптирана према новиот план за обиколницата
Изведени услуги
  • Интерни состаноци со тимот за мобилизирање и дискусии за работните планови
  • · Организирање состаноци со представници од страна на Фондот за Национални и Регионални Патишта и техничките проектанти, како и појаснување на техничките податоци
  • Изведба на работа на терен
  • чество на состаноци на теми од областта на животна средина и обезбедување контакт со општинските институции, локалните експерти и невладините организации
  • ·Учество во подготовка на потребните документи во Завршниот проектен план (PCDP)
Период на имплементација 2001-2003

2005-2006

Вкупна вредност на услугите (ЕУР) 336.000
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 50%
Број на стручни лица инволвирани од страна на АБЦ Консалтинг 3
Име на краен корисник Фонд за Национални и Регионални Патишта
Извор на финансирање Европска Банка за Реконструкција и Развој
Држава Република Македонија
Име на партнер(и) ERM GmbH