Студија за Оцена на Влијанието врз Животната Средина на автопатот, сегмент Скопје – Тетово

Опис на проект АБЦ Консалтинг како локален партнер беше вклучен во изготвувањето на Студијата за Оцена на Влијанието врз Животната Средина за сегментот на автопатот Скопје – Тетово  – Коридор 8
Изведени услуги
  • Организација и прибирање на релевантна   документација и податоци потребни за изготвување на Студијата за Оцена на Влијанието врз Животната Средина
  • Снабдување на потребниот картографски материјал, хидрогеолошки и метеоролшки податоци
  • Изработка на карти за флора и фауна на проектната локација
  • Воспоставување на комуникација помеѓу крајниот корисник на услугите и институтциите на локално и централно ниво
  • ·Коресподенција помеѓу договорната страна и клиентот
Период на имплементација 1998-1999
Вкупна вредност на услугите (ЕУР) 160.000
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 30%
Број на стручни лица инволвирани од страна на АБЦ Консалтинг 5
Име на клиент Фонд за Регионални Патишта на Република Македонија
Извор на финансирање Европска Банка за Реконструкција и Развој
Земја Република Македонија
Име на партнер(и) ERM Lahmeyer