Студија за Оцена на Влијанието врз Животната Средина на автопатот, сегмент Градско-Демир Капија

Опис на проект АБЦ Консалтинг како локален партнер беше вклучен во изготвувањето на Студијата за Оцена на Влијанието врз Животната Средина за сегментот на интернационалниот автопат Градско – Демир Капија  – Коридор 10.
Изведени услуги
  • Истражување, организирање и прибирање на потребниата документација и податоци од областите на хидрологија, геологија, биологија и други облсасти од интерес со цел да се дефинираат условите и да се испланираат потребните спогодбени мерки.
  • Односи со сите релевантни институции кои се вклучени во изведбата на проектот
  • Превод на извештаите изготвени од локалните експерти, како и комплетната релевантна проектна документација
Период на имплементација 1999-2000
Вкупна вредност на услугите (ЕУР) 140.000
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 30%
Број на стручни лица инволвирани од страна на АБЦ Консалтинг 5
Име на краен корисник Фонд за Регионални Патишта на Република Македонија
Извор на финансирање Европска Банка за Реконструкција и Развој
Држава Република Македонија
Име на партнер(и) ERM Lahmeyer