Пречистителна станица за отпадни води во склоп на Водоснабдителниот систем Иловица, Струмица – Република Македонија

Опис на проект Изградба на пумпна станица и цевоводен систем за водоснабдување на седум села во склоп на општината Василево, обезбедено со браната Иловица, како дел од системот Иловица, вклучувајќи изведба на поправки на резервоарот. Системот вклучува водоснабдителен систем  и систем за иригација
Изведени услуги
  • Надзор на изграбата
  • Локална поддржка во проектната фаза
  • Консултантски услуги
  • Поддржка во процесот на тендерирање и оценка на понудите
  • Снабдување на алтернативни решенија
  • Координирање и управување со човечките ресурси
  • Континуирано поднесување на извештаи на клиентот
  • Контрола на квалитет и трошоци
  • Супервизија при одстранување на дефекти
Период на имплементација 2000-2001
Вкупна вредност на услугите (ЕУР) 170.000
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 15%
Број на стручни лица инволвирани од страна на АБЦ Консалтинг 4
Име на краен корисник Министерство за Земјоделие Шумарство и Економија на Република Македонија
Извор на финансирање GIZ GmbH Здружение за Интернационална Соработка, Германија и Влада на Република Македонија
Држава Република Македонија
Име на партнер(и) GTZ, GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH Deutschland