Ревидирање на ESIA Студија за Оцена на Влијанието врз Животната Средина, Казандол рудник, општина Валандово

Опис на проект Ревидирање на ESIA Студија за Оцена на Влијанието врз Животната Средина
Изведени услуги •    Посета и оцена на состојбата на терен

•    Работни состаноци со клиентите и градоначалникот на општината

•    Проверка и оцена на постоечката ESIA Студија за Оцена на Влијанието врз Животната Средина во согласност со актуелните законски одредби и норми

Период на имплементација 18.08.2015 – 31.10.2015
Вкупна вредност на услугите
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 50%
Име на краен корисник Sardich / Copper Investment JSC
Извор на финансирање Sardich / Copper Investment JSC
Држава Република Македонија
Име на партнер(и) Poyry Finland