Рехабилитација на системот за водоснабдување и отпадни води во градот Прилеп, Фаза I и Фаза II

Опис на проект Проектот се состои од две фази:

•    Фаза I  (Мај 2006 до Септември 2007) вклучува изготвување на детален проект за рехабилитација и замена на делови од водоводниот систем, замена на постоечките вентили и рехабилитација на структурите во водоснабдителниот систем (резервоари, единица за хлорирање итн.), подготовка на тендерската документација за набавка на материјали и опрема, подготовка на тендерска документација за изведбените инженерски и инсталациони работи, замена на цевоводи и вентили, инсталација на броила, рапортирање за фактичката состојба на системот за отпадни води и давање предлози за проширување на системот кон предвидената локација на прочистителната станица за отпадни води, надзор на изведбените работи во врска со замена на цевоводите на два сектора вклучувајќи две нови конекции до домаќинства, како и надзор на инженерските и инсталционите работи.

•    Фаза II  вклучува надзор на изведбата на работите во врска со замена на цевоводите со вкупна должина од приближно 60 km.

Изведени услуги
  • Обезбедување потребни податоци и релевантни информации потребни за изготвување на деталниот проект за рехабилитација на водоснабдителната мрежа и структурите на водоснабдителниот систем
  • Дигитална картографија на постоечката водоснабдителна мрежа
  • Изработка на сите скици за деталниот проект
  • Надзор на градежните и инсталциони работи
  • Асистирање при подготовка на тендерската документација и евалуација на трошоци
  • Превод на комплента проектна документација
Период на имплементација 2006-2009
Вкупна вредност на услугите (ЕУР) 1.064.700
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 15%
Број на стручни лица инволвирани од страна на АБЦ Консалтинг 11
Име на краен корисник ЈП Водовод и Канализаија Прилеп
Извор на финансирање KfW Банка и Влада на Република Германија
Држава Република Македонија
Име на партнер(и) -Kittelberger Consult

-Setec Engineering

-ABC Consulting