Прочистителна станица за отпадни води за градот Гевгелија, Република Македонија

Опис на проект Како локален партнер АБЦ Консалтинг беше избрана за соработка при реализацијата на проектот, ажурирање на постоечката студија и подготовка на тендерската документација.  Проектот се состои од следните фази:

Фаза I – Ревизија и ажурирање на проектната документација

Подготовдка на главниот проект за изградба на прочистителната станица со опрема согласно најновите технички стандарди

Фаза II – Подготовка на тендерската документација за проектот

Фаза III – Надзор и контрола на изведбените работи во текот на целиот период на реализација на проектот со давање на техничка поддржка и консултантски услуги

Изведени услуги
  • Прибирање  на потребни податоци, оцена на податоците и избор на локација за прочистителната станица
  • Ревизија на првиот извештај и потврда на податоците за проектот
  • Прибирање податоци согласно актуелните законски одредби
  • Прибирање релевантни информации и калкулирање трошоци за изведбените работи и опремата
  • Изготвување на тендерска докуентација претежно во врска од аспект на законските одредби
  • Техничка поддржка и надзор на изведбени работи
Период на имплементација 2004- 2005
Вкупна вредност на услугите (ЕУР) 140.000
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 30%
Број на стручни лица инволвирани од страна на АБЦ Консалтинг 4
Име на краен корисник Министерство за Животна Средина и Просторно Планирање, Општина Гевгелија
Извор на финансирање Грант од Владата на Грција
Држава Република Македонија
Име на партнер(и) Sybilla, Consult Engineers, Greece