Физибилити Студија за проект за водоснабдување и управување со отпадни води за Тетово, Македонија

Опис на проект Изготвување на елаборат за проект за водоснабдување и управување со отпадни води за градот Тетово, Македонија кој се состои од:   изработка на работен извештај, дефиниција на опциите и Физибилити студија со цел да се обезбедат решенија на проблемите кои произлегуваат од недоволното водоснабдување, несоодветното управување со отпадните и атмосферски води како резултат на кои градот Тетово страда од недоволно снабдување со вода за пиење, низок воден притисок и големи загуби во мрежата.

  • Работен извештај кој ја представува постоечката состојба и предвидените мерки за подобрување
  • Извештај за развој кој предвидува технички, финансиски и институционални опции и ги презентира нивните предности, негативни страни и трошоци
  • Физибилити студија која ги презентира резултатите од првите два извештаи и прикажува детален опис на опциите кои беа договорени во текот на втората работилница, а кои се поддржани од страна на општината
Изведени услуги
  • Комуникација со локалните експерти и релеватните институции, општините и представници од владата
  • Обезбедување пристап до потребните податоци кои се потребни за изработка на паботниот извештај
  • Изработка на извештај кој ги дефинира опциите за физибилити студијата
  • Собирање, оценка и превод на податоци потребни за изработка на експертските извештаи од институционален и инженерски аспект
  •  Организирање и учество на состаноци и работилници
Период на имплементација 2003-2004
Вкупна вредност на услугите (ЕУР) 487.000
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 30%
Број на стручни лица инволвирани од страна на АБЦ Консалтинг 4
Име на краен корисник Министерство за Транспорт и Врски на Република Македонија
Извор на финансирање KfW
Држава Република Македонија
Име на партнер(и) Kittelberger Consult GmbH и Комуна Проект-Тетово