Луково Поле Обновлива енергија

Опис на проект Цели на овој проект се: зголемување на капацитетот за генерираење на енергија на ЕЛЕМ, зголемување на ефикасност и намалување на загуби по пат на обезбедување повисок потенцијал за гернерирање на електрична енергија и зголемување на безбедноста на браната. Основната цел на поректот е намаллување на увозот на електрична енергија во Република Македонија.

Проектот вклучува сеија од прелиминарни студии како геолошни и топографски истражувања, хидролошка студија, сеизмичка анализа и студија за оптимизирање на енергија како поддржка на проектот. После оптимизирањето на целиот систем се очекува зголемување на проценетото производство на енергија во новата ХЦ Црн Камен, како и зголемување на капацитетот на производството на енергија од постоечките ХЦ на ЕЛЕМ.

Изведени услуги §  Консултантски услуги за проектирање и надзор
Период на имплементација 2012-актуелно
Вкупна вредност на услугите 1.895.000
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 30,00%
Име на краен корисник JSC Македонски Електрани
Извор на финансирање World Bank
Држава Република Македонија
Име на партнер(и) Acciona Ingenieria (Spain), ABC Consulting (Macedonia)