Физибилити Студија за проект за управување со цврст отпад во југозападниот регион на Република Македонија

Опис на проект Подготовка на Физибилити Студија за управување со цврст отпад во западниот дел на јужна Македонија.  Проектниот регион опфаќа 35 општини во кои населението брои приближно 420.000 жители.

Основните аспекти на проектот се:

 • Имплементација на нова санитарна депонија со предтретман за селектирање на отпад
 • Воспоставување на систем за управување, собирање и депонирање на комерцијален, индустриски и медицински отпад во проектниот регион во согласност со одредбите од законот за животна средина
 • Изготвување на понуди за јавни претприја со учество на приватниот сектор
 • Подобрување на постоечките средства за транспорт и собирање на отпад
 • Спроведување на мерки за избегнување  и намалување на количините на отпад
 • Подобрување и проширување на постоечкиот систем за рециклирање
 • Техничко советување на контролираното затварање и обезбедвуање на постоечките депонии
 • Пренос на знаење и искуства на општините кои се вклучени во проектот на одговорните представници од властта со цел да се зајакне какцитетот на локалното управување со отпад
 • За таа цел беше основано комунално здружение за управување со отпад (ЈП) кое вклучува представници од локалната власт и приватни претпријатија
Изведени услуги
 • Снабдување на инвентар и собирање податоци за постоечката состојба како основа за проектот
 • Поддржка при развој на концепт на подобрен систем за управување со отпад и формулирање на проектен предлог кој се однсеува на ургентни мерки за подобрување
 • Истражувње на капацитети од технички и менаџерски аспект во засегнатите општини
 • Истражување на терен и изведба на анкети
 • Студија за Оцена на Влијанието врз Животна Средина
 • Истражување на постоечките правни рамки и стандарди за управување со отпад
 • Основање на Јавно Претпријатие
 • Поддржка на општините, одредување на задачите цели и избор на вработените
 • Поддржка при оснивањето на предложените претпријатија
 • Анкета на социјалната и економска основа и волјата за плаќање
Период на имплементација 2002-2004
Вкупна вредност на услугите (ЕУР) 372.000
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 30%
Број на стручни лица инволвирани од страна на АБЦ Консалтинг 5
Име на краен корисник Министерство за Животна Средина и Просторно Планирање на Република Македонија
Извор на финансирање Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW
Држава Република Македонија
Име на партнер(и) ERM GmbH