Акционен План за Животна Средина за град Скопје

Опис на проект •    Изготвување Елаборат за Акционен План за Животна Средина за галвниот град на Македонија, Скопје кој се соочува со големи еколошки проблеми како загадување на воздухот, отпадни води, депонирање на отпад.  Акциониот План за Животна Средина треба да ја евалуира постоечката состојба и да предложи мерки за подобрување

•    Подигнување на јавната свест преку разни мерки како на пр. работилници и зајакнување на институциите

•    Проектот започна со основање на работна програма и спроведување на локална единица за координирање. Одржани се семинари на повеќе теми од областта на животната средина, а посетата на македонските експерти во Германија ја замени програмата за траснфер на знаење

Изведени услуги
  • Ажурирање на распоредот и плановите за работа
  • Изградба на мрежа за комуникација со локалните експерти и институции, општински и владини представници
  • Собирање, проценка и подобрување на постоечките податоци за животната средина
  • Изградба на платформа за информации во форма веб страна
  • Организирање и присуство на сите релевантни состаноци
  • Проток на информации помеѓу учесниците и јавниот сектор
  • Планирање и изведба на настани во врска со планирање на системите и понатамошни едукативни мерки
Период на имплементација 2001-2004
Вкупна вредност на услугите (ЕУР) 390.000
Сегмент од проектот изведен од страна на АБЦ Консалтинг 50%
Број на стручни лица инволвирани од страна на АБЦ Консалтинг 5
Име на краен корисник Општина Скопје
Извор на финансирање GTZ, GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH Deutschland
Држава Република Македонија
Име на партнер(и) Planung+Umwelt, Штутгард

ERM GmbH