Организација

Професионалниот пристап и соработката со клиентите се клучните елтементи при изведбата на нашите задачи. Основата за постигнување на целите при нашето работење е усогласување на експертскиот потенцијал, прилагодување кон постоечките локални и ЕУ законски регулативи, како и координирање на процедурите со надлежните институции и законодавни тела.

Најважната предност на АБЦ Консалтинг во имплементација на проектите е посветеноста кон решавање на проблемите со примена на на соодветните технички решенија. Основните принципи на фирмата се:

  • Професионалност
  • Познавање на повекје области
  • Рационално користење на финансиските средства