Сертификати


Image 077 Image 076
EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008

ABC Consulting D.O.O. – EN ISO 9001:2008

Согласно процедурите на TÜV AUSTRIA CERT, ABC Consulting D.O.O. Skopje применува менаџмент системи према EN ISO 9001:2008 во областта на:

  • продажба, проектирање,
  • изведба и монтажа на термоизолациска опрема.


ABC Konsalting D.O.O. – EN ISO 9001:2008

Согласно процедурите на TÜV AUSTRIA CERT procedures, ABC Consulting D.O.O. Skopje применува менаџмент системи према EN ISO 9001:2008 во областта на:

  • проектирање, инсталација и трговија со опрема за енергетика и телекомуникација,
  • проект менаџмент
  • конслатинг. “