За Нас

Сопственици на фирмата од лево Андреја Саздов, Анета Мачковски, Татијана Костовска, Драганчо Саздов

 

АБЦ Консалтинг е основана во 1995 година како фирма за трговија, производство и услуги.

Цнетралата на фирмата е сместена во Скопје, Република Македонија. Фирмата поседува канцелариски простор во ценатор на градот, како и производствена хала и канцеларија во индустриската зона на Скопје.

Со нашата работа и преку нашите проекти позитивно влијаеме на животите на идните генерации. Оваа одговорност ја носиме со гордост и посветеност кон континуирано подобрување на нашите услуги и решенија за нашите кллиенти и партнери.

Вредности

Нашата секојдневна работа за основаме на нашата посветеност кон постигнување на продуктивност и овозможување на супериорни услуги по пат на работа и професионален пристап кон соработката и нашите проекти. Нашите минати проекти се карактеристика на нашата одлучност за постигнување на одлични работни резултати, а нашите идни проекти ги гледаме како можности за континуирано подобрување.